Oferta

Świadczymy wysokiej jakości usługi jak i pomoc geodezyjną między innymi:

 1. Sporządzanie map do celów projektowych i planistycznych dla budownictwa jednorodzinnego jak również w dużych opracowaniach. (wersja analogowa i cyfrowa CAD)
 2. Pomiary geodezyjne:
  • sytuacyjno - wysokościowe
  • tyczenia oraz pomiarów inwentaryzacyjnych budynków jednorodzinnych i sieci uzbrojenia terenu (odbiory budynków)
 3. Obmiary lokali
 4. Obmiar mas ziemnych
 5. Kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji kubaturowych i drogowych
 6. Podziały nieruchomości:
  • przygotowywanie wstępnych projektów podziału,
  • udzielanie pełnych informacji dotyczących procesu podziałowego nieruchomości,
  • mapy z projektem podziału,
  • wyniesienie projektu podziału na grunt,
 7. Wznowienia (odszukanie, odnalezienie) znaków granicznych
 8. Ustalanie granic nieruchomości
 9. Rozgraniczenia nieruchomości
 10. Pomoc przy projektowaniu budynku.
Kontakt
Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych usług można uzyskać w biurze firmy geodezyjnej, a także dzwoniąc lub wysyłając zapytanie drogą mailową.
Opracowania geodezyjno-kartograficzne

Mapy do celów projektowych

Opracowania geodezyjno-kartograficzne do celów projektowych obejmują przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wykonania projektu budowlanego. Inwestor musi taką mapę dostarczyć projektantowi celem opracowania projektu zagospodarowania działki lub terenu. Mapę do celów projektowych stanowi kopia aktualnej mapy zasadniczej z naniesioną dodatkową treścią, opatrzona odpowiednią klauzulą.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zwana inaczej pomiarem powykonawczym

Inwentaryzacje powykonawcze

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zwana inaczej pomiarem powykonawczym polega na wykonaniu mapy do odbioru tego, co wybudowałeś na swojej działce. Jest to zupełnie inna mapa niż mapa do celów projektowych, którą robiłeś na początku budowy. Teraz przedstawia ona, to co zostało wykonane. Do odbioru budynku mieszkalnego konieczne jest pokazanie na mapie posadowienia budynku oraz przyłączy wody, prądu i ewentualnie gazu oraz w jaki sposób odprowadzane się ścieki. Mapa powykonawcza jest podstawą do otrzymania innych niezbędnych do odbioru budynku dokumentów

Wytyczenie fundamentów domu to pierwsza czynność, która zostanie zapisana w dzienniku budowy.

Wytyczenie budynków

Wytyczenie fundamentów domu to pierwsza czynność, która zostanie zapisana w dzienniku budowy. Jest to ważny etap prac, który może mieć wpływ na przebieg budowy całości. Wytyczenie fundamentów polega na tym, że na terenie budowy w wygodny i widoczny sposób zaznacza się najważniejsze punkty przyszłego budynku. Powinny one zostać wyznaczony w sposób wygony dla kierownika budowy, bowiem to właśnie on będzie z ich korzystać.

Wznowienie przebiegu granic polega na przywróceniu położenia punktów granicznych

Odszukanie znaków granicznych

Zgodnie z Ustawą „Prawo geodezyjne i kartograficzne” art. 39 ust. 1-4, przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, ustalone uprzednio według stanu prawnego nieruchomości mogą być wznowione bez przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego. Wznowienie przebiegu granic polega na przywróceniu położenia punktów granicznych zgodnie ze stanem wynikającym z dokumentacji geodezyjnej posiadającej moc dowodową. Sama czynność wznowienia znaków granicznych to procedura techniczna i nie stanowi procedury postępowania administracyjnego. Generalnie wznowienie znaków granicznych następuje w sytuacji, gdy granice mają charakter prawny i nie ma sporu, co do ich przebiegu.

Podział nieruchomości wykonywany przez geodetę jest jednym z podstawowych elementów gospodarki nieruchomościami.

Podziały nieruchomości

Podział nieruchomości wykonywany przez geodetę jest jednym z podstawowych elementów gospodarki nieruchomościami. Sporządzenie prawidłowego projektu podziału działki ma służyć możliwości efektywnego wykorzystania całego potencjału nieruchomości przy uwzględnieniu wymogów prawa budowlanego oraz przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zapraszamy do współpracy.

Wybierając ATLAS GEO , zyskają Państwo partnera chętnego do aktywnego dzielenia się wiedzą, a dzięki połączeniu nowoczesności z doświadczeniem Państwa inwestycja od strony geodezyjnej zostanie zrealizowana w najlepszy możliwy sposób.

 • P.H.U. ATLAS GEO
  mgr inż Marek Partyka
  ul. M. Reja 2, 89-600 Chojnice
 • tel. +48 696 091 512
 • E-mail: mpartyka.geodezja@gmail.com